Home | WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets

[Wordpress] Để gửi theo dạng Intelligent delivery của OneSignal Plugin


(Trần Vũ) #1

Nhiều bác hỏi em cách nào để khi dùng Plugin OneSignal trên Wordpress để có thể gửi thông báo theo dạng Intelligent delivery. Sau khi tìm tòi và tìm hiểu thì mình đã làm như sau:

  1. Tìm file functions.php trong theme sau đó thêm vào code sau:
add_filter('onesignal_send_notification', 'onesignal_send_notification_filter', 10, 4);
function onesignal_send_notification_filter($fields, $new_status, $old_status, $post)
{
  $fields['delayed_option'] = 'last-active';

  return $fields;
}

Bấm lưu và thử gửi nhé.