WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

(Reset) Lấy lại mật khẩu đầu ghi Dahua mới nhất


(Hải Trần) #23

Tên ảnh: 2F0588BPAGVPHJH.JPG
Ngày: 14-08-2018


(Tran Tan ) #24

tên file ảnh: 3G00860PAZB8CFD
20.08.2018


(Dung Nguyen) #25

model : DHI-HCVR5108H-S2
S/N : 1G01BCFPAEMATU9
28/08/2018
Mr.Dũng


(Mr Vũ) #26

Bạn vui lòng nhập trực tiếp trên đầu ghi (KHÔNG qua PC máy tính, hay điện thoại nhé) thông tin sau:
user: admin
pass (thử 1 trong 2, nếu bạn nhập quá nhiều lần bị Lock, thì vui lòng rút điện đầu ghi và khởi động lại): 441616 hoặc 836416


(Caoxuantan1303) #27

Tiếp tục thảo luận từ Reset mật khẩu đầu ghi Dahua mới nhất:

S/N: 3E04731PAGWNP64
TIME:10/09/2018


(Tuấn Thientantelecom) #28

tên file ảnh : 3K04B9FPBQFCH3R
ngày :13/9/2018


(Chu Thanh Hoàng) #29

Tên File ảnh : 3J01D0EPAPF5AAF.jpg
ngày/tháng/năm hiện tại: 15-09-2018


(Thu Nguyen) #30

Seri : 3J01234PBQ6D24X
Ngayf thangs: 25-09-2018


(Nam Nhat) #31

tên ảnh: 2L0212FPAPW2WS4
Ngày: 01-11-2018


(Trần Minh) #32

S_N: 4A016B0PAZ119BA
Ngày tháng chuẩn bình thường. 18/11/2017


(Lam Dinh) #33

3J01D0EPAPDA206.jpg
NGAY THANG NAM HIEN TAI : 01-01-2000


(Ho Luong) #34

S/N: 3E02EE4PAGL9863
Ngày hiển thị: 2019-02-10