Home | WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Phần mềm SADP Tools của HIKVision

hikvision-tools
sadp-hikvision
hikvision

(Trần Vũ) #1

Bạn đang thảo luận và đánh giá bài viết gốc tại: https://get.wbuy.pro/f/phan-mem-sadp-tools-cua-hikvision

SADP viết tắt của từ Search Active Devices Protocol, là phần mềm tìm kiếm các thiết bị của HIKVision đang Online trong mạng nội bộ như: camera hikvision, đầu ghi hikvision của bạn, nó hiển thị các thông tin về sản phẩm, và cho cấu hình mạng ở dạng căn bản. Cách xử lý khi SADP Tool HIKVision của…