Home | WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Phần mềm Easy4ip của Dahua | Windows | Android | iPhone | iPad

camera-lechange
easy4ip
easy4ip-dahua
easy4ip-lechange

(Trần Vũ) #1

Bạn đang thảo luận và đánh giá bài viết gốc tại: https://get.wbuy.pro/phan-mem-easy4ip-dahua-windows-android-iphone-ipad

1. Phần mềm Easy4ip của Dahua (ngày 06/02/2018, Easy4ip đã chính thức đổi tên thành LeChange)   a. Phần mềm Easy4ip Lechange trên Android: Download tại đây b. Phần mềm Easy4ip Lechange trên iOS: Download tại đây 2. Có thể sử dụng DMSS: iDMSS Plus hoặc gDMSS Plus Nếu bạn muốn sử dụng thì chỉ có thể xử…