WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

[Magento 2.x] Không thấy gửi Email khi có đơn hàng mới

magento-2

(Mr Vũ) #1

Vừa qua có nhiều bạn hỏi, tại sao cài Magento 2.x sau khi cấu hình xong không gửi Email khi có đơn hàng mới, mà khi cập nhật trạng thái thì gửi Email liền.

Trả lời: Vấn đề này là do Cron của Magento 2 chưa được cấu hình đúng, và bạn đang BẬT Asynchronous sending

Cách xử lý: Nếu bạn chưa Setup Cron dành cho Magento 2, khi tính năng này Enable thì hệ thống sẽ không gửi Email được, vì nó chờ khi Cron chạy nó sẽ gửi… vì vậy hãy tắt nó đi khi Cron chưa được Setup

Bằng cách:

  1. Stores -> Configuration -> Advanced -> System -> Mail Sending Settings -> Disable Email Communications -> Bạn chọn là "No"
  2. Stores -> Configuration -> SALES -> Sales Emails -> Asynchronous sending -> chuyển nó sang Disable nhé và sau đó bạn clear cache và sẽ thấy kết quả ngay