WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

[Magento 2.x] [Fix lỗi] Khi đưa chuột ra khỏi hình sản phẩm, kính lúp không tự thoát ra

magento-2
fixed

(Mr Vũ) #1

Vừa qua khi Update (Upgrade) Magento 2 lên Version 2.2.4 trở lên bạn sẽ bị lỗi này

Gallery Magnifier hover event does not always cancel magnifier when mouse leaves gallery

Và đây là cách [Magento 2.x] [Fix lỗi] Khi đưa chuột ra khỏi hình sản phẩm, kính lúp không tư thoát ra: (Lưu ý: Bạn nên Backup các file Edit dưới đây nhé:

 1. Lỗi này hiện tại Fix như sau: Sửa file: /lib/web/magnifier/magnifier.js
  Sau đó Edit và tìm dòng
$box.on('mousemove', onMousemove);
   _init($box, gOptions);

Và sửa lại thành:

$box.on('mousemove', onMousemove);
$box.on('mouseleave', mouseleave);
function mouseleave(e) {
  onThumbLeave();
  isOverThumb = false;
  $largeWrapper.addClass(MagnifyCls.magnifyHidden);
}
_init($box, gOptions);

Sau đó lưu lại và Test xem có tác dụng chưa? nếu chưa thì làm bước tiếp nhé

*** Bước 2:** Tìm file view.xml nằm trong theme của bạn: app\design\frontend\yourtheme\etc

Tìm dòng var name="magnifier"

    <var name="fullscreenzoom">20</var> <!-- Zoom for fullscreen (integer)-->
    <var name="top"></var> <!-- Top position of magnifier -->
    <var name="left"></var> <!-- Left position of magnifier -->
    <var name="width"></var> <!-- Width of magnifier block -->
    <var name="height"></var> <!-- Height of magnifier block -->
    <var name="eventType">hover</var> <!-- Action that atcivates zoom (hover/click) -->
    <var name="enabled">true</var> <!-- Turn on/off magnifier (true/false) -->`

Sau đó Turn on magnifier lên, lưu lại và Up vào Web, sau đó bạn xóa Cache xem nó đã có tác dụng chưa nhé…nếu chưa thì bạn comment để cùng thảo luận nhé.


(Mr Vũ) #2

Đối với Magento 2 ver. 2.2.6 thì thay lại như sau:

$box.on('mousemove', onMousemove);
		$box.on('mouseleave', mouseleave);
function mouseleave(e) {
  onThumbLeave();
  isOverThumb = false;
  $magnifierPreview.addClass(MagnifyCls.magnifyHidden)
}
    _init($box, customUserOptions);