Home | WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Hướng dẫn reset đầu ghi dahua về mặc định


(Trần Vũ) #1

Bạn đang thảo luận và đánh giá bài viết gốc tại: https://get.wbuy.pro/huong-dan-reset-dau-ghi-dahua-ve-mac-dinh

Một ngày nào đó, bạn muốn reset đầu ghi dahua về mặc định các cấu hình hoặc bạn dùng cách này để hướng dẫn khôi phục mật khẩu đầu ghi dahua (lấy lại mật khẩu đầu ghi dahua). Hãy làm theo các bước sau đây: Bước 1: Vào Menu chính của đầu ghi hình Dahua Bước 2: Đăng nhập hệ thống: Bạn…