Home | WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Hướng dẫn cách sao lưu Google+ trước khi nó đóng cửa


(Trần Vũ) #1

Bạn đang thảo luận và đánh giá bài viết gốc tại: https://get.wbuy.pro/huong-dan-cach-sao-luu-google-truoc-khi-no-dong-cua

Google đã quyết định đóng cửa Google+ (phiên bản dành cho người dùng) do lỗi bảo mật cũng như tỷ lệ sử dụng mạng xã hội này thấp đáng báo động. Mặc dù mạng xã hội này không mạnh mẽ tương tự như của Facebook và Twitter, nhưng nó cũng đã thu hút một nhóm…