WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

[How to] Fixed We could not find a Gravatar in Discourse

báo-lỗi-discourse
discourse
gravatar

(Mr Vũ) #1

Mình dùng tính năng sử dụng Gravatar để thay thế ảnh đại diện trên Discourse, tự nhiên gặp lỗi này:

We could not find a Gravatar with that email address.

Vậy phải làm sao để xử lý?


(Mr Vũ) #2

Và đây là cách Fix nhé: Setting

  1. Tìm: automatically download gravatars = Check it
  2. Tìm: avatar sizes = thêm vào 200, 240
  3. Tìm: authorized extensions nếu nó empty, thì add vào: jpg, jpeg, png, gif

Sau đó lưu lại và thử lại nhé, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể comment dưới nhé