WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Google giới thiệu Plugin "Site Kit" dành cho Wordpress 2019


(Mr Vũ) #1

Bạn đang thảo luận và đánh giá bài viết gốc tại: https://get.wbuy.pro/google-site-kit-wordpress

Google đã giới thiệu một plugin WordPress mới mang tên Site Kit Site Kit giúp mang các bảng thông kế của các công cụ của Google vào chung một bảng điều khiển của người dùng. Site Kit của Google cho phép người dùng truy cập thông tin trong Search Console, Analytics, AdSense và PageSpeed ​​Insights từ bảng quản trị WordPress.…