Giới thiệu Cộng đồng Vtiger CRM Việt Nam


(Trần Vũ) #1

Cũng như những cộng đồng trong Cộng đồng WBuy.Pro, chúng tôi dựa trên những giải pháp Open Source Vtiger CRM và Build lại để phù hợp với người Việt hơn, và qua đó chúng tôi cũng muốn chia sẻ hay ghi chú lại tất cả những gì mà chúng tôi đã từ thử, lỗi, rồi khôi phục, và tạo ra cộng đồng nhằm chia sẻ nhằm giúp các bạn, và cũng chính là đang giúp chúng tôi.