WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

[Fixed Magento 2.3.x] The checksum verification of the file failed vertex/module-tax

magento
magento-2
fixed

(Mr Vũ) #1

Bạn đang gặp lỗi này khi nâng cấp Magento 2.1.x 2.2.x lên 2.3.x?

Installing vertex/module-tax (3.0.0): Downloading (100%)

[UnexpectedValueException] The checksum verification of the file failed (downloaded from https://repo.magento.com/archives/vertex/module-tax/vertex-module-tax-3.0.0.0.zip)

(Mr Vũ) #2

Lỗi này FIx như sau:

Vertex không phải là Core Module chính trên Magento 2, nên vì thế bạn có thể xóa nó không cho nó tiến hành trong quá trình cài đặt hoặc Upgrade bằng cách Edit File composer.json và thêm vào dưới dòng này require-dev{}

"replace": {
        "vertex/module-tax": "*",
    },