WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Fix lỗi wpdownloadmanager: This content can't be show in the frame

wpdownloadmanager

(Mr Vũ) #1

Thực chất mà nói lỗi wpdownloadmanager: This content can’t be show in the frame , không phải là lỗi mà là do trang Web đang tới không cho phép nhúng iframe vào đó. Vậy cách nào Fix lỗi này?

Hiện tại mình dùng wpdownloadmanager.com Pro (rất OK cho việc làm thư mục Download trên Wordpress nhé (demo: Download phần mềm camera An Ninh )

Mở File nào mà bạn sử dụng để Download, ở đây mình dùng Google Lock, thì mở File GoogleConnect (trong socialconnect)

Tìm đoạn cuối như sau:

function closePopup($downloadURL){
		?>

		<script>
			window.opener.location.href = "<?php echo $downloadURL; ?>";
			window.close();
		</script>

		<?php
		die();
	}

Thay bằng

	function closePopup($downloadURL){
		?>

		<script>
    window.open('<?php echo $downloadURL; ?>', '_self', 'directories=0,titlebar=0,toolbar=0,location=no,status=0,menubar=0');
				  
</script>

		<?php
		die();
	}

OK xong rồi, Thử lại coi sao nhé