WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Fix lỗi wpdownloadmanager: The API developer key is invalid

wpdownloadmanager

(Mr Vũ) #1

Nếu bạn đang dùng wpdownloadmanager Pro: The API developer key is invalid. khi dùng Add-on Google Drive Explorer

Thông báo lỗi như sau:

The API developer key is invalid.


(Mr Vũ) #2

Lỗi này là do:

In API/Developer/Browser key is not needed if oAuthToken is used

Bạn tìm tới file: picker.php và xóa dòng này nhé:

setDeveloperKey('')

Và thử lại kết quả nhé.