WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Fix lỗi wpdownloadmanager: A non well formed numeric value encountered

wpdownloadmanager

(Mr Vũ) #1

Bạn đang sử dụng Plugin wpdownloadmanager pro bị báo lỗi này:

PHP Notice: A non well formed numeric value encountered in /wp-content/plugins/download-manager/libs/class.DownloadStats.php on line 35

(Mr Vũ) #2

Cách xử lý như sau:
Tìm và thay thế dòng 35 tại /download-manager/libs/class.DownloadStats.php với code sau:

$udl["".$index] = isset( $udl["".$index] ) && is_int( $udl["".$index] ) ? $udl["".$index] + 1 : 1;

Vậy là xong.