WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

[Fix lỗi] Magento 2.2.4: Something went wrong while saving this configuration: Area is already set

magento
magento-2

(Mr Vũ) #1

39595895-c8e6d8f6-4ede-11e8-9bc1-f8892565694a

Magento 2.2.4 bị lỗi khi thay themes:
Something went wrong while saving this configuration: Area is already set

Lỗi này được được phát hiện sau khi nâng cấp từ Magento 2.2.3 lên, sẽ làm ta không thể thay đổi Themes Magento được. Vậy cách xử lý như thế nào?

Cách xử lý tạm thời như sau:

 1. Edit file này
  /vendor/magento/module-email/Model/AbstractTemplate.php

từ

public function setForcedArea($templateId)
{
  if ($this->area) {
    throw new \LogicException(__('Area is already set'));
  }
  $this->area = $this->emailConfig->getTemplateArea($templateId);
  return $this;
}

thành

public function setForcedArea($templateId)
{
  if (!isset($this->area)) {
    $this->area = $this->emailConfig->getTemplateArea($templateId);
  }
  return $this;
}

Lưu lại và Test thử nhé