Home | WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Cách xử lý SADP Tool của HIKVision bị lỗi


(Trần Vũ) #1

Bạn đang thảo luận và đánh giá bài viết gốc tại: https://get.wbuy.pro/cach-xu-ly-sadp-tool-cua-hikvision-bi-loi

Q: SADP Tool (SADPTool) của mình tại sao không tìm thấy con Camera nào? mặc dùng cùng mạng Q: SADP Tool (SADPTool) của mình tại sao lại báo lỗi initialization failed Bước 1: Bạn gỡ bỏ hoàn toàn SADP Tools cài đặt rồi cài đặt SADP Tool phiên bản mới nhất tại đây (rồi sau đó bạn thử lại xem đã được hay chưa,…