WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Cách tạo User, Pass, Database nhanh trên Centminmod Nginx

nginx
centminmod

(Mr Vũ) #1

Download Git và chạy

mkdir -p /root/tools
cd /root/tools/
wget -O tooldata.sh https://bitbucket.org/soceduteams/mariadb/raw/c11e68fc495a48eb50dd653a5e37c76b1461dcfd/tooldata.sh
chmod +x tooldata.sh

Tạo MySQL user/pass, MySQL database, và grant privileges database

/root/tools/tooldata.sh setuserdb

Thay đổi mật khẩu user MySQL đã tạo

/root/tools/tooldata.sh setpass

Xóa user MySQL

/root/tools/tooldata.sh deluser

Hiển thị Grant privileges

/root/tools/tooldata.sh showgrants

Tham khảo thêm: https://bitbucket.org/soceduteams/mariadb/src/master/