Home | WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Cách kết nối nhiều tài khoản vào thiết bị HIKVision trên Hik-Connect


(Trần Vũ) #1

Bạn đang thảo luận và đánh giá bài viết gốc tại: https://get.wbuy.pro/cach-ket-noi-nhieu-tai-khoan-vao-thiet-bi-hikvision-tren-hik-connect

Như chúng ta cũng biết, 1 đầu ghi HIKVision hay Camera IP HIKVision chỉ có thể thêm vào duy nhất tài khoản HIK-Connect. Chính vì thế, nếu có nhiều tài khoản Hik-Connect (số người dùng) thì chúng ta phải làm sao? (chia sẻ thiết bị cho nhiều tài khoản hik-connect) Xem thêm: Hướng dẫn xóa thiết bị HIKVision ra khỏi…